Дума напред и дума назад в Ubuntu Terminal със zsh

Темата от предишния пост този път FIX за Ubuntu Terminal

% vim ~/.oh-my-zsh/custom/forward-backward-word.zsh
bindkey "^[[1;5C" forward-word
bindkey "^[[1;5D" backward-word