iTerm 2, Oh My Zsh and Janus - Pure awesomeness

Много се радвам на новата среда която си спретнах.

Инструкции за инсталацията има в линковете горе. Единственото което съм Tweak-вал за собствени нужди и вкус беше да пусна няколко плъгина на oh-my-zsh

% vim ~/.zshrc
export ZSH_THEME="candy"
plugins=(brew bundler cap gem git lol node npm osx rails3 ruby)

и да сменя темата на vim

echo color xoria256  > ~/.vimrc.local

За да са достъпни 256 цвята трябва да се промени едно поле от текущия профил iTerm2 » I » Terminal » Terminal Emulator » xterm-256color